Jaa artikkeli

Kela on kansainvälinen

Sosiaaliturvan maksajamaa määräytyy EU-lainsäädännön, maiden välisten sosiaaliturvasopimusten ja kansallisen lainsäädännön perusteella.
Kuva: Kati Närhi

Kansainvälisyys vaikuttaa Kelan toimintaan monella eri tavalla. Kelan asiakkaina on Suomessa asuvia ja työskenteleviä henkilöitä, mutta tietyissä tilanteissa myös ulkomailla olevilla henkilöillä on oikeus Kelan etuuksiin.

Pääsääntö on se, että henkilö saa sosiaaliturvan sen maan lainsäädännön mukaisesti, missä hän työskentelee. Klikkaa ja Twiittaa

Sosiaaliturvan maksajamaan määräävät EU-lainsäädäntö, maiden väliset sosiaaliturvasopimukset ja kansallinen lainsäädäntö. EU-lainsäädännön tarkoituksena on sovittaa yhteen eri maiden sosiaaliturvajärjestelmät, eli kertoa, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu ja mistä saa etuuksia, kun liikkuu maiden välillä.

Pääsääntö on se, että henkilö saa sosiaaliturvan sen maan lainsäädännön mukaisesti, missä hän työskentelee, vaikka asuisi vakinaisesti jossain muualla.

Useissa EU-maissa asunut tai työskennellyt henkilö saa kuitenkin eläkkeen niistä maista, joissa hän on ollut vakuutettuna. Näissä tilanteissa eläkehakemuksen voi jättää asuinmaahan, josta hakemus välitetään muiden EU-maiden eläkelaitoksille.

EU:n alueella liikkuvat henkilöt voivat käyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia. Se helpottaa palvelujen saamista samoilla ehdoilla ja kustannuksilla kuin kyseisessä maassa vakuutetut saavat. Kotimaan sosiaaliturvajärjestelmä korvaa kustannukset.

Kela tekee runsaasti yhteistyötä muiden EU-maiden ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalaitosten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea prosessien sujuvoittaminen silloin, kun käsitellään eri valtioissa oleskelevien henkilöiden sosiaaliturva-asioita. Kela on mukana myös, kun EU-tasolla kehitetään esimerkiksi digitaalisuutta.

Vuonna 2017 yhteistyötä tehtiin erityisesti Viron, Pohjoismaiden, Puolan ja Saksan kanssa. Niiden kanssa käytiin niin sanottuja yhteyslaitosneuvotteluita eri etuuksiin liittyvistä asioista. Lisäksi Kela osallistui muun muassa EU:n komission järjestämiin tapaamisiin sekä muuhun EU-tason yhteistyöhön.

Vuonna 2017 yhteistyötä tehtiin erityisesti Viron, Pohjoismaiden, Puolan ja Saksan kanssa. Klikkaa ja Twiittaa

Yhteistyö ministeriöiden kanssa on tiivistä kansainvälisiä ulottuvuuksia sisältävän lainsäädännön valmistelussa. Vuonna 2017 on ollut valmistelussa muun muassa osakärkihanke asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön kohdentumisesta ja EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisasetuksen muutokset.

Kela tulee ylläpitämään Suomen osalta eurooppalaista sosiaaliturvatietojen sähköistä vaihtojärjestelmää EESSIä (Electronic Exchange of Social Security Information), jonka on tarkoitus tulla käyttöön vuonna 2019. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset vaihtavat tietoja tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti. Tietojenvaihtoa tarvitaan EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamiseen.

Suomessa Kela on mukana International House Helsinki -palvelussa (IHH), johon liittyvä kokeilu käynnistyi joulukuussa 2017. IHH tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista. Palvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille. IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Pilottiin osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan yhteinen In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-palvelut, Eläketurvakeskus ja Helsingin seudun kauppakamari.

Vuoden loppupuolella järjestettiin ensimmäisen kerran kansainvälinen työnantajaraati, jossa kartoitettiin työnantajien kokemuksia työntekijöidensä kansainvälisistä tilanteista.

Jokaisessa EU-maassa toimii rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka antaa tietoa terveyspalveluiden käyttämisestä kansainvälisissä tilanteissa. Suomen yhteyspiste on sijoitettu Kelaan.

Yhteyspiste ylläpitää Hoitopaikanvalinta.fi-sivustoa, josta asiakas saa tietoa terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla, potilaan oikeuksista, hoitokustannusten korvauksista sekä palveluihin liittyvästä valinnanvapaudesta.

Kelan asiantuntijat ovat tiiviisti mukana maailmanlaajuisessa sosiaaliturvajärjestö ISSAssa (International Social Security Association). ISSA on maailman sosiaaliturvalaitosten yhteistyöjärjestö, johon kuuluu noin 330 sosiaaliturvalaitosta 158 maasta.

Kela on syksyllä 2017 liittynyt myös tarkkailijajäseneksi eurooppalaiseen sosiaalivakuutusalan etujärjestö ESIPiin (European Social Insurance Platform).