Jaa artikkeli

Kela on kansainvälinen

Kela on kansainvälinen

Kansainvälisyys vaikuttaa Kelan toimintaan monella eri tavalla. Kelan asiakkaina on Suomessa asuvia ja työskenteleviä henkilöitä, mutta tietyissä tilanteissa myös ulkomailla olevilla henkilöillä on oikeus Kelan etuuksiin.

EU-lainsäädäntö, maiden väliset sosiaaliturvasopimukset ja kansallinen lainsäädäntö määrittävät, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu ja mistä hän saa etuuksia, kun hän liikkuu maiden välillä.

Sosiaaliturvaa koskevan EU-lainsäädännön tarkoituksena on sovittaa yhteen eri maiden sosiaaliturvajärjestelmät. Pääsääntö on se, että henkilö saa sosiaaliturvan sen maan lainsäädännön mukaisesti, missä hän työskentelee, vaikka asuisi vakinaisesti jossain muualla.

Useissa EU-maissa asunut tai työskennellyt henkilö saa eläkkeen niistä maista, joissa hän on ollut vakuutettuna. Klikkaa ja Twiittaa

Useissa EU-maissa asunut tai työskennellyt henkilö saa kuitenkin eläkkeen niistä maista, joissa hän on ollut vakuutettuna. Näissä tilanteissa eläkehakemuksen voi jättää asuinmaahan, josta hakemus välitetään muiden EU-maiden eläkelaitoksille.

EU:n alueella liikkuvat henkilöt voivat käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Kortilla saa hoidon samoilla ehdoilla ja hinnalla kuin he, jotka on vakuutettu kyseisessä maassa. Kortin myöntänyt maa korvaa kustannukset. Suomessa Kela hoitaa tätä valtioiden välistä sairaanhoitokustannusten hallinnointia.

Kela tekee tiiviisti yhteistyötä muiden EU-maiden ja Pohjoismaiden sosiaaliturvalaitosten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ennen kaikkea prosessien sujuvoittaminen silloin, kun käsitellään eri valtioissa oleskelevien henkilöiden sosiaaliturva-asioita. Kela on mukana myös, kun EU-tasolla kehitetään esimerkiksi digitaalisuutta.

Vuonna 2018 yhteistyötä tehtiin erityisesti Viron, Pohjoismaiden ja Espanjan kanssa. Niiden kanssa käytiin niin sanottuja yhteyslaitosneuvotteluita eri etuuksiin ja sähköiseen tiedonvaihtoon liittyvistä asioista.

Helsingissä pidettiin vuonna 2018 pohjoismaisten etuuskäsittelijöiden seminaari, joka järjestettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston, Haloo Pohjolan, Kelan ja ETK:n yhteistyönä. Lisäksi Kela osallistui muun muassa EU:n komission järjestämiin tapaamisiin sekä muuhun EU-tason yhteistyöhön.

Yhteistyö ministeriöiden kanssa on aktiivista kansainvälisiä ulottuvuuksia sisältävän lainsäädännön valmistelussa. Vuonna 2018 on jatkettu valmistelua muun muassa asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön kohdentumista koskevan osakärkihankkeen ja EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamisasetuksen muutosten parissa.

Kela tulee ylläpitämään Suomen osalta eurooppalaista sosiaaliturvatietojen sähköistä vaihtojärjestelmää EESSIä. Klikkaa ja Twiittaa

Kela tulee ylläpitämään Suomen osalta eurooppalaista sosiaaliturvatietojen sähköistä vaihtojärjestelmää EESSIä (Electronic Exchange of Social Security Information). EESSI on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset vaihtavat tietoja tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti. Tietojenvaihtoa tarvitaan EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamiseen.

Kelassa kansainvälisten etuushakemusten käsittely ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisen ratkaiseminen on keskitetty Kansainvälisten asioiden keskukseen. Siellä hoidetaan myös valtakunnallinen kansainvälisten asioiden puhelinpalvelu ja palvelupisteasioinnin taustatuki. Keskittäminen on osoittautunut perustelluksi muun muassa sen takia, että nämä asiat vaativat erityisosaamista.

Vuonna 2018 tehtiin päätös siitä, että Kysy Kelasta -neuvontapalstan kansainvälisten tilanteiden neuvonta keskitetään Kansainvälisten asioiden keskuksen hoidettavaksi. Palvelu avattiin 18.2.2019. Sen on tarkoitus tukea siihen muutokseen liittyvää viestintää, mikä nykyisen mallisessa, asumiseen perustuvassa sosiaaliturvassa tapahtuu.

Suomessa Kela on mukana International House Helsinki -palvelussa (IHH), johon liittyvä kokeilu käynnistyi joulukuussa 2017.

IHH tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista. Palvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille. IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Kokeiluun osallistuivat Helsingin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan yhteinen In To Finland -palvelu (joka sulautettiin sittemmin IHH-palveluun), Uudenmaan TE-palvelut, Eläketurvakeskus sekä Helsingin seudun kauppakamari. Maahanmuutto ja turvapaikan saaneiden määrän lisääntyminen näkyy Kelan asiakaspalvelussa. Tämän vuoksi Kelassa asiakaspalvelua tarjotaan yhä enemmän myös muilla kielillä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kela on pitänyt kaksi kansainvälisiä asioita koskevaa asiakasraatia vuonna 2018. Klikkaa ja Twiittaa

Kela on pitänyt kaksi kansainvälisiä asioita koskevaa asiakasraatia vuonna 2018. Toinen pidettiin Suomeen muuttaneille henkilöasiakkaille, ja toinen pidettiin yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa työnantajille, jotka lähettävät työntekijöitä Suomesta ulkomaille.

Jokaisessa EU-maassa toimii rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka antaa tietoa terveyspalveluiden käyttämisestä kansainvälisissä tilanteissa. Suomen yhteyspiste on sijoitettu Kelaan. Yhteyspiste ylläpitää Hoitopaikanvalinta.fi-sivustoa, josta asiakas saa tietoa terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla, potilaan oikeuksista, hoitokustannusten korvauksista sekä palveluihin liittyvästä valinnanvapaudesta.

Vuonna 2018 yhteyspiste on kehittänyt sivuston rakennetta ja selkeyttänyt tietosisältöjä. Tavoitteena on kehittää sivustoa niin, että se palvelee paremmin asiakkaiden tarpeita. Yhteyspiste järjesti muun muassa asiakastyöpajan, jonka yhteydessä kerättiin asiakkaiden palautetta ja ajatuksia.

Yhteyspiste osallistui myös lukuisiin tapahtumiin ja seminaareihin sekä laajensi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa perustamalla Facebook-tilin.

Kelan asiantuntijat ovat tiiviisti mukana maailmanlaajuisessa sosiaaliturvajärjestö ISSAssa. Klikkaa ja Twiittaa

Kelan asiantuntijat ovat tiiviisti mukana maailmanlaajuisessa sosiaaliturvajärjestö ISSAssa (International Social Security Association). ISSA on maailman sosiaaliturvalaitosten yhteistyöjärjestö, johon kuuluu noin 320 sosiaaliturvalaitosta yli 150 maasta. Vuonna 2018 Kelan asiantuntijat kertoivat eri tilaisuuksissa esimerkiksi Suomen perustulokokeilusta, viestinnällisistä asioista ja EESSIstä.

Kela on vuonna 2018 osallistunut tarkkailijajäsenenä eurooppalaiseen sosiaalivakuutusalan etujärjestö ESIPiin (European Social Insurance Platform).