Jaa artikkeli

Työmme lähtee strategiasta

Kelan nykyinen strategiakausi kestää vuoden 2019 puoliväliin. Tämän kauden aikana on entisestään vahvistunut käsitys siitä, että strategian toimeenpano onnistuu vain yhteistyössä kelalaisten, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteemme toteuttaminen edellyttää myös yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Annan muutaman esimerkin:

  • Järvenpäässä on kehitetty paikallinen verkosto tukemaan toimeentulotuen ratkaisutyötä. Verkosto toimii pääsääntöisesti Skype-ryhmän ja puhelinringin avulla. Työ on tehostunut sekä Kelassa että kaupungin organisaatiossa.
  • Pirkanmaalla Kelan palvelut on viety ikäihmisten Lähitoreille etäpalvelulaitteiston avulla. Myönteistä palautetta on tullut niin paljon, että toimintaa laajennetaan jo muihin asiakasryhmiin.
  • Helsingissä Kalasataman sosiaali- ja terveysasemalle on tuotu Kelan palvelut.
  • Työeläkelaitosten kanssa puretaan kuntoutukseen liittyviä raja-aitoja järjestämällä mikrolaboratorioita. Tarvitaan entistä enemmän työeläkelaitosten ja Kelan välistä yhteistyötä vahvistamaan asiakkaan työkyvyn palauttamista.

Kelan vuosi 2018 oli jälleen työtä täynnä. Kela antoi ison panoksen sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun osallistumalla pääministerin asettamaan eriarvoisuustyöryhmään ja valtioneuvoston Toimi-hankkeeseen. Osana Toimi-hanketta on käynnistetty Kelan byrokratian purku -talkoot. Yksi byrokratialoukku on asiakasta koskevan tiedon heikko kulku Kelan ja muiden organisaatioiden välillä.

Kela antoi ison panoksen sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun osallistumalla pääministerin asettamaan eriarvoisuustyöryhmään ja valtioneuvoston Toimi-hankkeeseen. Klikkaa ja Twiittaa

Vuonna 2018 toteutettiin hankintalain mukaisia kilpailutuksia. Heinäkuussa voimaan tullut uusi liikennepalvelulaki vaikutti siihen, että taksien päivystys- ja asemapaikat poistuivat ja Kela joutui kilpailuttamaan sairausvakuutuslain perusteella korvattavat taksimatkat.

Muutamilla alueilla Kela on joutunut turvautumaan sanktioihin, jotta sovittu palvelutaso saavutettiin. Pääkaupunkiseudulla sopimus jouduttiin päättämään.

Toinen iso hankinta oli kuntoutuksessa. Vuodenvaihteessa 2018–2019 osalla vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaista vaihtui palveluntuottaja. Valtaosa (29 567 henkilöä eli 89,6%) jatkaa entisen palveluntuottajan kanssa. Asiakkaista noin 800 on saanut suorahankintapäätöksen, mikä tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja ei vaihtunut.

Jotta hankinnat perustuvat jatkossa entistä enemmän asiakkaan omaan valintaan ja jotta hankinnat edistävät vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa, olemme käynnistäneet rekisteröitymishankkeen suunnittelun ja selvityksen hankintojen uudistamisesta.

Kelan valtuutetut tilasivat kuntoutuksen hankinnoista ulkopuolisen selvityksen, joka valmistui maaliskuussa 2019. Selvitys osoitti, että hankinnat toteutettiin lain ja Kelan prosessien mukaan, mutta suurissa muutoksissa tarvitaan enemmän aikaa niistä viestimiseen ja toteutukseen käytännössä.

Vuonna 2018 Kela toteutti aktiivimallin käyttöönoton. Klikkaa ja Twiittaa

Vuonna 2018 Kela toteutti aktiivimallin käyttöönoton. Perustoimeentulotuen asiakasmäärät kasvoivat edelleen, ja puhelinpalvelua on kehitetty ja resursoitu lisää.

Vuoden 2018 aikana on valmisteltu myös rakenteellisia muutoksia. Kelan hallitus teki toukokuussa 2018 päätöksen IT-palvelukeskuksen perustamisesta. Tavoitteena ovat entistä paremmat IT-palvelut Kelalle ja kumppaneille. Siirrymme askel askeleelta tilaaja–tuottajamalliin. Työ organisoidaan ketterien menetelmien mukaisesti.

Strategiaa on viety käytäntöön kolmella kehittämisohjelmalla, jotka ovat Erinomainen asiakaskokemus, Vaikuttavuutta yhteiskuntaa ja työhömme sekä Tiedosta palvelua.

Toimintaamme on kehitetty erityisesti vaikuttavuuden, digitalisaation, maakunta- ja sote-uudistuksen, työkulttuurin sekä toimintamallien osalta. Muutosjohtajat ovat olleet työstämässä näitä toimintaympäristön ja toisaalta Kelan tulevaisuuden kannalta keskeisiä teemoja.

Kelan esikunta uudistettiin tukiyksiköksi, joka tuottaa tukipalveluja koko johdolle. Uudistuksessa vähennettiin johtajien määrää, muodostettiin yksikköön tiimit ja siirrettiin operatiivista päätöksentekoa tulosyksiköille. Tulosohjausta on uudistettu ja prosessia vahvistettu sisäisellä, tulosyksikköjen välisellä ja ministeriöiden kanssa käytävällä vuoropuhelulla.

Strategisten tavoitteiden seurantaa varten asetettiin uudet vaikuttavuusmittarit. Niiden avulla ohjataan toiminnan onnistumista asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Vuosi 2018 oli taloudellisesti tiukka. Tämä johtui pääasiassa ennakoimattomista tehtävistä kuten aktiivimallista ja oikaisuvaatimuskeskukseen tulleesta ruuhkasta ja näistä johtuvista työntekijätarpeista. Näistä aiheutuva kasvu toimintamenoihin kyettiin hoitamaan pääosin valtion lisätalousarviomenettelyn kautta.

Tavoitteena on nostaa tietopalvelut Kelan etuus- ja asiakkuuspalveluiden rinnalle Kelan kolmanneksi ydinpalveluksi. Klikkaa ja Twiittaa

Tiedosta palvelua -ohjelman lopputuloksena päätettiin tarkastella uudelleen myös Kelan tietotoimintojen järjestämistä. Lokakuussa hallitus hyväksyi niiden uudelleen organisoimisen käynnistämisen. Tavoitteena on nostaa tietopalvelut Kelan etuus- ja asiakkuuspalveluiden rinnalle Kelan kolmanneksi ydinpalveluksi. Muutos tulee voimaan 1.4.2019.

Viestinnän merkitys Kelan työn onnistumiselle kasvaa koko ajan. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät odottavat Kelalta selkeää, kohderyhmäkohtaista viestintää. Tämän tavoitteen tukemiseksi Kelan viestinnän toiminnot keskitettiin yhteen yksikköön 1.9.2018.

Yhteistyö valtuutettujen, hallituksen, neuvottelukuntien ja tilintarkastajien kanssa on sujunut hyvässä hengessä. Toimielimissä on kattava edustus yhteiskunnallista osaamista ja monipuolista ammattitaitoa, jota saamme hyödyntää Kelan hyväksi.

Haluan kiittää Kelan henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita vuodesta 2018. Jatketaan yhdessä eteenpäin.

Elli Aaltonen
pääjohtaja

Oikaisu 22.5.2019 klo 14.20: Hyvinkää muutettu artikkelissa Järvenpääksi.