Jaa artikkeli

Kelan maksamat etuudet

Kelan maksamat etuudet

Kelan etuuskulut olivat yhteensä 14,9 mrd. euroa. Ne suurenivat edellisvuodesta 0,2 %.
Sairausvakuutusetuudet

Sairausvakuutusetuuksia maksettiin vuonna 2018 yhteensä 4 163,4 milj. euroa (+2,9 %). Etuuksien saajia oli 3 870 736.

Sairaanhoitokorvauksia maksettiin 1 889,0 milj. euroa, joista 1 460,1 milj. euroa kului lääkekorvauksiin. Lääkekorvausmenot kasvoivat 5,3 % edellisvuodesta. Sairausvakuutuksen päivärahoja maksettiin yhteensä 1 834 milj. euroa. YEL-päivärahamenot kasvoivat lainmuutoksen myötä, kun YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyheni neljästä päivästä yhteen päivään.Kuntoutusetuudet

Työttömyysturva

Kelan työttömyysturvamenojen ja saajien määrä pieneni vuonna 2018 toista vuotta peräkkäin. Kela maksoi työttömyysturvaa 1 964 milj. euroa, mikä on 8 % vähemmän kuin edellisvuonna. Etuuksien saajia oli 345 838. Ansioturvan menot laskivat 18 %.

Opintoetuudet

Vuonna 2018 opiskelijoille maksettiin opintorahaa 408 milj. euroa ja asumislisää 9 milj. euroa. Opintorahamenot pienenivät 11 % ja asumislisämenot 94 % vuodesta 2017. Muutokset suhteessa vuoteen 2017 ovat suuria, koska elokuussa 2017 korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistettiin toisella asteella opiskelevien opintorahan tasolle ja valtaosa opiskelijoista siirrettiin yleisen asumistuen piiriin.

Asumisen tuet

Kela maksoi vuonna 2018 asumistukia yhteensä 2 112 milj. euroa. Asumistukimenot kasvoivat 5,5 % edellisvuodesta. Yleisen asumistuen menot olivat 1 489 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 18,1 %. Eläkkeensaajan asumistukimenot kasvoivat 3,3 %, ja ne olivat 600 milj. euroa.

Valtaosa opiskelijoista siirtyi yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin yleistä asumistukea maksettiin myös lapsettomille opiskelijoille. Opiskelijaruokakunnille maksettiin vuonna 2018 yleistä asumistukea 541 milj. euroa, joka on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2017. Sen sijaan työttömien ruokakunnille maksettiin asumistukea 585 milj. euroa, joka on 8,2 % edellisvuotta vähemmän.

Kaikkiaan Kelan asumistukien piirissä oli vuoden 2018 lopussa 849 648 henkilöä, joka on 15 % väestöstä. Määrä oli 1,5 % pienempi kuin vuoden 2017 lopussa.

Lapsiperheiden etuudet ja muut etuudet


Kela maksoi perustoimeentulotukea 716 milj. euroa vuonna 2018. Summa on 0,8 % pienempi kuin vuonna 2017. Tukea sai vuoden aikana 281 488 kotitaloutta, joissa oli 408 393 henkilöä. Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä suureni 1,5 % ja perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä 1,4 %.

Perustoimeentulotukea sai 7,4 % väestöstä. Tuen saaminen on yleisintä 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä, josta 16,8 % sai perustoimeentulotukea.


Perustoimeentulotuen hakemukset ratkaistiin valtaosin seitsemässä työpäivässä eli lakisääteisen enimmäiskäsittelyajan mukaan. Keskimääräinen käsittelyaika oli viisi päivää.

Takaisinperintä

Takaisin perittävien etuuksien yhteismäärä (ml. opintotuen tulovalvonnan perusteella käynnistyneet perinnät) oli vuoden päättyessä 121,7 milj. euroa. Määrä pieneni 1,2 % vuoteen 2017 verrattuna. Opintolainojen takausvastuusaatavia oli perinnässä vuoden lopussa 116 milj. euroa. Määrä pieneni 5 % vuoteen 2017 verrattuna.