Jaa artikkeli

Tuloslaskelma ja tase

Toimintakertomuksessa esitellään Kelan tilinpäätöksestä tuloslaskelma ja tase.
Kuva: Antti Pulkkinen

Kansaneläkelaitoksen tuloslaskelma, tuhatta euroa

Kansaneläkelaitoksen tuotot

2016

 2015

Etuusrahastojen tuotot
Kansaneläkerahasto
Työnantajien maksut −2 −21
Valtion osuudet kansaneläkevakuutuksen etuuksista −3 611 104 −3 661 203
Kansaneläkerahaston tuotot yhteensä −3 611 106 3 661 225
Sairausvakuutusrahasto
Työtulovakuutus
Työtulovakuutuksen vakuutusmaksut −2 427 796 −2 325 587
Valtion osuudet työtulovakuutuksen etuuksista −130 247 −128 243
Työtulovakuutus yhteensä −2 558 043 −2 453 830
Sairaanhoitovakuutus
Sairaanhoitovakuutuksen vakuutusmaksut −1 276 697 −1 271 700
Valtion osuus sairaanhoitovakuutuksen etuuksiin −990 266 −1 027 466
Saadut EU-korvaukset −41 368 −39 458
Lääkekorvausmenojen palautusmaksu −7 102
Takautumissuoritukset −383 −389
Sairaanhoitovakuutus yhteensä −2 315 816 −2 339 014
Sairausvakuutusrahaston tuotot yhteensä −4 873 859 −4 792 844
Sosiaaliturvan yleisrahasto (Sty)
Valtion osuus Sty:n etuuksista −5 096 479 −4 929 719
Kuntien osuus Sty:n etuuksista −859 488 −844 797
Palkansaajan työttömyyysvakuutusmaksu −167 633 −120 935
Muut Sty:n tuotot etuuksiin −90 −94
Sosiaaliturvan yleisrahaston tuotot yhteensä −6 123 690 −5 895 545
Etuusrahastojen sijoitusten tuotot ja kulut −5 214 −8 474
Etuusrahastojen rahoitustuotot ja kulut −9 −15
Etuusrahastojen muut tuotot ja kulut −795 −115
Etuusrahastojen tuotot yhteensä −14 614 673 −14 358 219
Valtion osuus etuusrahastojen toim.kuluista −285 444 −271 857
Sosiaaliturvan yleisrahaston investointituotot 0 −33
Palvelurahaston tuotot
Toimintatuotot −10 138 −9 938
Myyntituotot −13 562 −8 537
Rahoitustuotot ja kulut 0 0
Palvelurahaston tuotot yhteensä −23 700 −18 475
Eläkevastuurahaston tuotot
Kannatusmaksut −46 593 −50 265
Omaisuuden tuotot −78 546 −39 328
Työntekijöiden eläkemaksut −14 275 −14 024
Vilma-laitosten hyvitykset −6 977 −6 036
Työttömyysvakuutusrahaston suoritukset −2 540 −3 158
Eläkevastuurahaston tuotot yhteensä −148 931 −112 811
Kansaneläkelaitoksen tuotot yhteensä −15 072 748 −14 761 394

Kansaneläkelaitoksen kulut

 2016

 2015

Etuusrahastot
Etuuskulut
Kansaneläkevakuutus
Eläke- ja vammaisetuudet 3 613 696 3 658 160
Sairausvakuutus
Työtulovakuutus 2 343 259 2 433 714
Sairaanhoitovakuutus 2 258 716 2 320 705
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Työttömyysturvaetuudet 2 169 878 2 092 153
Lapsiperheiden etuudet 1 969 515 1 986 880
Opintoetuudet 843 946 839 050
Asumistuki 1 080 970 917 622
Muut etuudet 59 381 59 840
Etuuskulut yhteensä 14 339 361 14 308 124
Etuusrahastojen toimintakulut
Toimintakulujen tuotot −8 679 −7 996
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 211 842 207 856
Henkilösivukulut 78 199 79 343
Henkilöstökulut yhteensä 290 041 287 199
Muut toimintakulut 93 082 93 769
Ostopalvelut 56 505 57 102
Sosiaaliturvan yleisrahaston investointien poistot 0 33
Etuusrahastojen toimintakulut yhteensä 430 949 430 108
Etuusrahastojen kulut yhteensä 14 770 310 14 738 232
Kuntoutusvarauksen muutos −3 486 −10 966
Palvelurahaston kulut
Henkilöstö-ja tilaresurssien ostot 8 018 6 983
IT-käyttökulut 10 070 7 243
Muut kulut 3 245 3 527
Käyttöomaisuuden poistot 2 218 2 360
Palvelurahaston kulut yhteensä 23 551 20 113
Eläkevastuurahaston kulut
Toimisuhde-eläkkeet 98 581 95 837
Vilma-laitosten maksamat eläkkeet 6 605 6 035
Muut kulut −67 −241
Eläkevastuurahaston katteen lisäys −4 246 1 374
Eläkevastuurahaston kulut yhteensä 100 873 103 005
Kansaneläkelaitoksen kulut yhteensä 14 891 248 14 850 384
Kansaneläkelaitoksen ylijäämä +/ alijäämä – 181 500 -88 989

 

Kansaneläkelaitoksen tase

 2016

2015

Kansaneläkelaitoksen vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Etuusrahastojen IT-ohjelmat 6 203 5 976
Palvelurahaston IT-ohjelmat 3 257 4 167
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 9 460 10 143
Aineelliset hyödykkeet
Etuusrahastojen rakennukset 42 636 47 694
Etuusrahastojen perusparannukset 26 603 26 243
Etuusrahastojen koneet ja kalusto 5 195 3 497
Palvelurahaston koneet ja kalusto 2 311 1 892
Etuusrahastojen kiinteistöennakot 16 451 9 533
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 93 196 88 859
Sijoitukset
Käyttöomaisuussijoitukset
Etuusrahastojen käyttöomaisuussijoitukset 53 621 54 129
Käyttöomaisuussijoitukset yhteensä 53 621 54 129
Eläkevastuurahaston korkorahastot 249 822 244 618
Etuusrahastojen osakkeet ja osuudet 29 177 27 776
Eläkevastuurahaston osakkeet ja osuudet 1 102 634 928 286
Eläkevastuurahaston muut sijoitukset 38 708 38 705
Muut sijoitukset yhteensä 1 420 341 1 239 385
Kansaneläkelaitoksen sijoitukset yhteensä 1 473 962 1 293 515
Kansaneläkelaitoksen pysyvät vastaavat yhteensä 1 576 618 1 392 516
Eläkevastuurahaston vajaus 68 899 78 704
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset
Etuusrahastojen rahastojen väliset saamiset 7 740 5 344
Etuusrahastojen myyntisaamiset 3 748 3 918
Palvelurahaston myyntisaamiset 1 929 3 658
Etuusrahastojen siirtosaamiset 578 199
Palvelurahaston siirtosaamiset 2 885 118
Etuusrahastojen muut saamiset 6 293 5 128
Palvelurahaston muut lyhytaikaiset saamiset 0 922
Eläkevastuurahaston muut saamiset 8 685 9 347
Etuusrahastojen ennakkomaksut 224 240 320 860
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 256 098 349 495
Rahat ja pankkisaamiset
Etuusrahastojen rahat ja pankkisaamiset 1 050 097 1 000 188
Palvelurahaston rahat ja pankkisaamiset 4 347 8 216
Eläkevastuurahaston rahat ja pankkisaamiset 1 924 1 005
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 1 056 368 1 009 409
Kansaneläkelaitoksen vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 312 466 1 358 903
Kansaneläkelaitoksen vastaavaa yhteensä 2 957 984 2 830 124

 

Kansaneläkelaitoksen vastattavaa

 2016

 2015

Oma pääoma
Etuusrahastot
Kansaneläkerahasto
Rahasto vuoden alussa −79 981 −83 482
Rahaston muutos 3 680 3 500
Kansaneläkerahasto yhteensä −76 301 −79 981
Tilikauden tulos −3 680 −3 500
Sairausvakuutusrahasto
Rahasto vuoden alussa -549 648 -643 338
Rahaston muutos −136 974 93 690
Sairausvakuutusrahasto yhteensä −686 622 −549 648
Tilikauden tulos 136 974 -93 690
Sosiaaliturvan yleisrahasto
Rahasto vuoden alussa −455 −422
Rahaston muutos 0 −33
Sosiaaliturvan yleisrahasto yhteensä −455 −455
Tilikauden tulos 0 33
Etuusrahastot yhteensä −630 084 −727 242
Palvelurahasto
Rahasto vuoden alussa −439 -2 076
Rahaston muutos −149 1 637
Palvelurahasto yhteensä −588 −439
Tilikauden tulos 149 −1 637
Eläkevastuurahasto
Rahasto vuoden alussa −824 424 −823 050
Rahaston muutos 4 246 −1 374
Eläkevastuurahasto yhteensä −820 178 −824 424
Tilikauden tulos 48 058 9 806
Rahastot yhteensä −1 402 643 −1 543 936
Arvonkorotusrahastot
Etuusrahastot
Rahastot vuoden alussa
Kansaneläkerahasto −76 605 −78 956
Sairausvakuutusrahasto −46 504 −50 854
Rahastot vuoden alussa yhteensä −123 109 −129 810
Rahastojen muutos
Kansaneläkerahasto −1 464 2 351
Sairausvakuutusrahasto 3 860 4 350
Rahastojen muutos yhteensä 2 396 6 701
Eläkevastuurahasto
Rahastot vuoden alussa −463 527 −429 048
Rahaston muutos −133 769 −34 479
Eläkevastuurahasto yhteensä −597 296 −463 527
Arvonkorotusrahastot yhteensä −718 009 −586 636
Muu oma pääoma
Palvelurahasto
Kanta-puskurivarat −2 177 −2 177
Eläkevastuurahasto
Muu oma pääoma −48 058 −9 806
Muu oma pääoma yhteensä −50 235 −11 983
Kansaneläkelaitoksen alijäämä 88 989
Kansaneläkelaitoksen ylijäämä −181 500
Kansaneläkelaitoksen oma pääoma yhteensä −2 352 387 −2 053 565
Kuntoutusvaraus
Varaus vuoden alussa −52 395 −63 361
Varauksen muutos −64 948 −80 562
Varojen käyttö 68 435 91 528
Kuntoutusvaraus yhteensä −48 908 −52 395
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Etuusrahastojen pitkäaikainen vieras pääoma −33 336 −17 751
Palvelurahaston pitkäaikainen vieras pääoma −4 000 −4 000
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä −37 336 −21 751
Lyhytaikainen vieras pääoma
Etuusrahastojen saadut ennakot −261 998 −454 543
Palvelurahaston saadut ennakot −4 264 −5 925
Etuusrahastojen rahastojen väliset velat −5 362 −4 786
Palvelurahaston rahastojen väliset velat −1 004 −295
Eläkevastuurahaston rahastojen väliset velat −1 374 −263
Etuusrahastojen ostovelat −9 068 −6 544
Palvelurahaston ostovelat −1 159 −561
Etuusrahastojen siirtovelat −51 023 −51 898
Palvelurahaston siirtovelat −1 538 −5 575
Eläkevastuurahaston siirtovelat −1 259 −1 053
Etuurahastojen muut lyhytaikaiset velat −178 797 −169 376
Palvelurahaston muut lyhytaikaiset velat 0 −1
Eläkevastuurahaston muut lyhytaikaiset velat −2 507 −1 593
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä −519 353 −702 413
Kansaneläkelaitoksen vieras pääoma yhteensä −556 689 −724 164
Kansaneläkelaitoksen vastattavaa yhteensä −2 957 984 −2 830 124