Jaa artikkeli

Pääjohtajan katsaus

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.
Kuva: Kela

Vuosi 2016 oli Kelassa muutoksen ja uusiin muutoksiin valmistautumisen vuosi.

Hallinnon ja toiminnan kehittämishankkeessa (HAKE) valmisteltiin uusi organisaatio ja johtamisjärjestelmä. Vuoden alussa alettiin toimia kuudessa tulosyksikössä. Asiakkuuteen liittyvät asiat on koottu Asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön. Ratkaisutyöstä vastaavat vakuutuspiirit organisoitiin osaksi Etuuspalvelujen tulosyksikköä. ICT- ja kehittämispalvelut jakautuivat omiin tulosyksikköihinsä. Organisaation toiminnalle välttämättömät tukipalvelut koottiin Yhteisten palvelujen tulosyksikköön. Johdolla on tukenaan strategiseen johtamiseen ja johtamispalveluihin keskittyvä Esikuntapalvelujen tulosyksikkö.

Tehokas ja toimiva monipaikkainen työyhteisö

Uusi organisaatio teki Kelasta monipaikkaisen työyhteisön. Uudessa organisaatiossa samaan tiimiin kuuluvat työntekijät voivat olla eri puolella Suomea. Toimivien valtakunnallisten tietojärjestelmien ja pikaviestijärjestelmä Skypen ansiosta työn johtaminen ja tekeminen eivät ole sidoksissa paikkaan. Yli 40 % kelalaisista työskentelee eri paikassa kuin esimiehensä. Henkilöstötutkimusten mukaan muutos on otettu melko hyvin vastaan. Keväällä työhönsä tyytyväisten osuus vastanneista oli 79 %, kun vuotta aiemmin se oli 83 %. Syksyllä kelalaiset arvioivat johtamista esimieskyselyssä, jossa suorituksen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen saivat molemmat yli 4,5 keskiarvon (asteikolla 0–5).

Monipaikkaisuus toimii hyvin. Työhön on saatu lisää tehokkuutta. Uudessa organisaatiossa joudutaan kuitenkin vielä keskustelemaan tulosyksikköjen välisistä rajapinnoista ja muutoksen vieminen työkäytäntöihin jatkuu.

Perustoimeentulotuen siirtoon ja perustulokokeiluun valmistauduttiin

Perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta Kelan vastuulle vuoden 2017 alussa näkyi vuonna 2016 kaikkialla organisaatiossa. Samaan aikaan tarkennettiin lainsäädäntöä ministeriön kanssa, rakennettiin kokonaan uusi etuuskäsittelyjärjestelmä sekä viestittiin muutoksesta kunnille ja asiakkaille. Kelan sisällä perustoimeentulotukeen rekrytoitiin ja koulutettiin 750 henkilöä. Koulutus toteutettiin totu-akatemiana, jossa hyödynnettiin perinteisen luokkaopiskelun lisäksi verkkokoulua ja Skype-luentoja.

Hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteuttaminen vuosina 2017–2018. Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvitti, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa. Kokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia ja vähentämään kannustinloukkuja. Tavoitteena on myös tehdä sosiaaliturvasta osallistavampi ja kannustavampi. Perustulokokeilu käynnistyi Kelassa 7.1.2017.

Uusi visio kurottaa sote-uudistuksen aikaan

Uudistetun organisaatiorakenteen mukainen strategiatyö käynnistettiin. Sen rakennusprosessiin kutsuttiin kelalaiset, asiakkaat, eri sidosryhmiä ja Kelan toimielimet. Hallitus hyväksyi Kelan uuden vision ja strategiset tavoitteet vuosille 2017–2020. Visiossa korostuu hyvinvoinnin rakentaminen toimivilla, kattavilla ja kehittyvillä sosiaaliturvapalveluilla.

Kelan uusi visio on luoda hyvinvointia yhteiskuntaan ja rakentaa palveluja sosiaaliturvan edelläkävijänä. Jaa Twitterissä

Kelan uusi visio on luoda hyvinvointia yhteiskuntaan ja rakentaa palveluja sosiaaliturvan edelläkävijänä. Tavoitteena on tarjota erinomaista asiakaspalvelua, olla vahva sosiaali- ja terveystiedon osaaja, olla aloitteellinen toimija sekä uudistaa työtämme ja työolojamme henkilöstön työhyvinvointiin panostamalla.

Strategiset tavoitteet toteutetaan kehittämisohjelmien kautta. Näiden tavoitteiden ja kehittämisohjelmien kautta vastaamme myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja maakuntauudistukseen. Kela on elämässä mukana ja muutoksessa tukena.

Elli Aaltonen